top of page

מטרת השירות:

 

מטרת שירותי השיקום בדיור של 'אלונים' הינה לספק לכל מקבל שירות ליווי, הכוונה ותמיכה מקצועיים בבנייה ויישום של תוכנית שיקום פרטנית המיועדת לשיפור רווחתו ואיכות חייו ולהשגת עצמאות מרבית בחיי היומיום. בהתאם לפרדיגמת השילוב הקהילתי Salzer & Baron, 2006) (Wong & Solomon, 2002 ;מטרתנו היא לסייע למתמודדים אשר, עקב מחלתם נפלטו ממערכות חברתיות נורמטיביות (לימודים, עבודה, מעגל חברתי), להשתלב מחדש ולתפקד בחברה ובקהילה תוך מיצוי הפוטנציאל האישי וביסוס תפקידים משמעותיים. זאת תוך מתן הזדמנות לרכישת כלים ומיומנויות להתמודדות פעילה עם השפעות המחלה והשלכותיה וצמצום מידת התלות בזולת.

מטרות אלו מושגות באמצעות שלושה משאבים עיקריים:

  1. משאבי המתמודד- בהתאם לגישת הכוחות (כהן, 2000), אנו רואים במתמודד אדם בעל משאבים אישיים וסביבתיים אותם ניתן לרתום לקידום תהליך השיקום ומסייעים למתמודד בזיהוי כוחותיו והפעלתם.

  2. הקשר השיקומי- תהליך ההחלמה מתרחש בתוך קונטקסט של יחסים והקשרים הבינ-אישיים הנוצרים בין הצוות המלווה למתמודד מהווים מנוף משמעותי להנעת תהליכי שינוי(Slade,2005). קשרים אלו מהווים מסגרת בטוחה להתנסות בבניית אמון מחודש בזולת ובעצמי ומספקים את התמיכה הרגשית הנדרשת בתהליך.

  3. כלים והתערבויות מקצועיים בשיקום- שימוש בהתערבויות מבוססות ידע מאפשר להציע למתמודד כלים מעשיים לקידום תהליכי שיקום והחלמה (לכמן והדס-לידור,2007). תפקידנו הוא להנגיש למתמודד ידע והתערבויות בתחומים בהם נזקק ומעוניין בסיוע ולעודד את השתלבותו בשירותים מקבילים הקיימים בקהילה.

bottom of page